نام بخش

مکان

تعداد تخت

شماره داخلی

اورژانس

طبقه همکف

8

229-231
 

سرپرستار

رئیس بخش

رابط ایمنی

رابط آموزشی

خانم فریبا باوقار

آقاي دکترعباسعلی دهقان

آقاي مصطفی مرتضایی

خانم سمانه دهان زاده

 

معرفی بخش

پزشکان عمومي در اورژانس براساس برنامه تنظیمی  بصورت 24 ساعته در این بخش حضور داشته و در صورت نیاز به  مشاوره از رشته‏ های تخصصی و فوق‏ تخصصی، از پزشکان مزبور دعوت به عمل مي آورند تا به بيماران ارئه خدمت شود. در ضمن، تمامی بیماران در بدو ورود تریاژ (غربال) شده وبر اساس نياز و اولويت  کلیه اقدامات ضروری اولیه شامل نوارقلب، انجام آزمایشات اورژانسی، رادیوگرافی و ... برای ایشان مدنظر قرار می‏گیرد.

 

ساختار بخش

این بخش دارای يك اتاق ايزوله ،دو تخت بستري مردان ،سه تخت بستري زنان و دو تخت بستري اطفال مي باشد

 اتاق استقرار پزشک و معاینه، اتاق تریاژ، اتاق CPR، اتاق عمل سرپایی، دو اتاق تزریقات و اتاق دارو از ديگر قسمت هاي اور‍ژانس بيمارستان دكتر مجيبيان می ‏باشد. 

 

پذیرش بیمار در اورژانس

يمار نیازمند به استفاده از خدمات بخش اورژانس بلافاصله پس از ورود به اين بخش به اتاق تریاژ راهنمایی می گردد.
سپس،پرستار واحد تریاژ مددجو را ارزیابی و نسبت به تكميل فرم تریاژ به منظور تعیین شدت بیماری و اولویت دریافت خدمات درمانی اقدام می نماید. بسته به سطح مراقبتی تعیین شده برای بیمار، تدابیر مراقبتی و درمانی مربوطه به شرح ذیل برای بیمار اجرا خواهد شد.

* بيماران سطح یک و دو:

بيمار سریعا و بدون وقفه به اتاق احیا منتقل و اقدامات ضروری بر اساس دستورات پزشک برای  وی انجام مي پذيرد.

*بیماران سطح سه:

اطلاعات بیمار توسط پرستار اخذ و در سامانه ثبت و پس از تكميل فرايند پذیرش، پرستار وی را به اتاق پزشک راهنمایی می کند. پس از انجام ويزيت و معاينات لازم و هماهنگي با پزشك متخصص مربوطه و درصورت لزوم بستری و تمایل بیمار به اين امر، پذيرش بستري و تشکیل پرونده بر اساس فرايند مربوطه در واحد پذیرش بیمارستان صورت گرفته و بیمار به بخش مورد نظر منتقل می شود.

در صورت عدم تمايل بيمار به بستري شدن، ايشان و همراهانشان ميبايست نسبت به ارائه رضايت شخصي و تكميل فرم موردنظر در اين زمينه اقدام و سپس بيمارستان را ترك نمايند.

* بیماران سطح چهار و پنج:

پس از پذیرش بيمار، پرستار وی را به اتاق پزشک راهنمایی و در صورت نیاز به انجام اقدامات مراقبتی و درمانی، مددجو به یکی از اتاق های بستری اورژانس منتقل، در غیر این صورت بیمار با نسخه دارویی  و توصيه هاي موردنياز مرخص می شود.  

 
 

x

پشتیبانی آنلاین است