راهنمای پذیرش و ترخیص بیماران بستری

 

نحوه پذیرش بیماران در بیمارستان:

_______________________________

بیمار یا همراه وی پس از دریافت برگه بستری از پزشک معالج خود، به پذیرش بیمارستان مراجعه نموده توسط مسئول پذیرش، مدارک بیمه ای و اطلاعات اولیه بیمار اخذ و در سیستم کامپیوتر ثبت می گردد. لازم است قبل از بستری، بیمار و یا همراه وی به حسابداری یا صندوق مراجعه و نسبت به هزینه های درمانی در بخش خصوصی مطلع گردیده یا مبلغی را به عنوان ودیعه پرداخت نماید و سپس با برگه ای که از طرف حسابداری ترخیص تایید می گردد مجددا به واحد پذیرش مراجعه و ضمن تکمیل برگ مشخصات و فرم های رضایتنامه، پرونده بیمار را تشکیل دهند. پس از تشکیل پرونده، بیمار به بخش مربوطه راهنمایی و در آن جا بستری می گردد.

*نکته: درصورتیکه بیمار تحت پوشش بیمه مکمل یکی از سازمان ها و یا شرکت های طرف قرارداد با بیمارستان باشد می بایست قبل و یا حین بستری معرفی نامه مربوطه را به بیمارستان ارائه نموده، در غیراینصورت در زمان ترخیص و پس از پرداخت هزینه ها، کپی مدارک درمانی همراه با اصل صورتحساب و قبض صندوق صادره از طرف بیمارستان جهت دریافت هزینه های درمانی از سازمان بیمه گر تحویل ایشان خواهد شد.

*تذکر: درهر صورت در حفظ و نگهداری صورتحساب و قبض صندوق بیمارستان دقت فرمایید. بدیهی است درصورت مفقود شدن این برگه ها امکان صدور المثنی وجود نخواهد داشت.

مدارک لازم در هنگام پذیرش:

1- دفترچه بیمه معتبر

(درصورت عدم تایید دفترچه بیمه بیمار توسط مامورین سازمان های بیمه گر مربوطه، هزینه های درمانی به صورت آزاد محاسبه می گردد.)

2- برگ دستور بستری پزشک معالج

*نکته: پذیرش بیمارانی که تحت پوشش بیمه روستایی می باشند در بیمارستان های خصوصی امکان پذیر نیست، مگر آنکه به علت خالی نبودن تخت در بخش دولتی، بیمار بر اساس فرم اعزام مورد تایید دانشگاه به مراکز خصوصی ارجاع گردد.

تبصره: درصورتی که بیمارتان تحت پوشش هیچ بیمه ای نمی باشد، جهت پوشش بیمه سلامت (با به همراه داشتن اصل شناسنامه سرپرست خانوار و کارت ملی) به اداره کل بیمه سلامت استان یزد واقع در خیابان شهید چمران (هراتی) مراجعه و ضمن دریافت دفترچه بیمه از خدمات این سازمان بهره مند گردید.

مراحل ترخیص:

پس از صدور دستور پزشک معالج مبنی بر ترخیص بیمار و نگارش برگ خلاصه پرونده، پرونده بیمار توسط منشی، پرستار و سرپرستار بخش کنترل و تکمیل و پس از مهر و امضا به واحد ترخیص ارجاع می گردد. همراهان بیمار می توانند پس از محاسبه هزینه ها توسط واحد حسابداری ترخیص به این واحد مراجعه و فیش پرداخت هزینه ها را دریافت و به صندوق بیمارستان مراجعه نمایند. بدیهی است پس از پرداخت هزینه ها از طرف پرسنل صندوق، قبض رسید پرداخت در دو برگ صادر  تحویل فرد پرداخت کننده می گردد. این برگه ها می بایست مجددا تحویل واحد حسابداری ترخیص شده و یکی از قبض های پرداختی به انضمام صورتحساب بیمار و برگ ترخیص به همراهان بیمار، تحویل و هماهنگی های بعدی با بخش مربوطه و اجازه خروج بیمار صادر گردد.

تذکر: پرداخت هرگونه وجه خارج از چارچوب در بیمارستان غیرقانونی است.


x

پشتیبانی آنلاین است