كلينيك ها و پاراکلینیک ها

 
بخشهاي پاراكلينيكي :
- آزمايشگاه 
- راديولوژي
- اديومتري
 - سونوگرافي

x

پشتیبانی آنلاین است