پذیرش بیمار در اورژانس

بيمار نیازمند به استفاده از خدمات بخش اورژانس بلافاصله پس از ورود به اين بخش به اتاق تریاژ راهنمایی می گردد.
سپس،پرستار واحد تریاژ مددجو را ارزیابی و نسبت به تكميل فرم تریاژ به منظور تعیین شدت بیماری و اولویت دریافت خدمات درمانی اقدام می نماید. بسته به سطح مراقبتی تعیین شده برای بیمار، تدابیر مراقبتی و درمانی مربوطه به شرح ذیل برای بیمار اجرا خواهد شد.

* سطح یک و دو:

بيمار سریعا و بدون وقفه به اتاق احیا منتقل و اقدامات ضروری بر اساس دستورات پزشک برای  وی انجام پذيرفته و سپس پرونده ايشان تکمیل می گردد.

*بیمار سطح سه:

اطلاعات بیمار توسط پرستار اخذ و در سامانه ثبت و پس از تكميل فرايند پذیرش، پرستار وی را به اتاق پزشک راهنمایی می کند. پس از انجام ويزيت و معاينات لازم و هماهنگي با پزشك متخصص مربوطه و درصورت لزوم بستری و تمایل بیمار به اين امر، پذيرش بستري و تشکیل پرونده بر اساس فرايند مربوطه در واحد پذیرش بیمارستان صورت گرفته و بیمار به بخش مورد نظر منتقل می شود.

در صورت عدم تمايل بيمار به بستري شدن، ايشان و همراهانشان ميبايست نسبت به ارائه رضايت شخصي و تكميل فرم موردنظر در اين زمينه اقدام و سپس بيمارستان را ترك نمايند.

* بیمار سطح چهار و پنج:

پس از پذیرش بيمار، پرستار وی را به اتاق پزشک راهنمایی و در صورت نیاز به انجام اقدامات مراقبتی و درمانی، مددجو به یکی از اتاق های بستری اورژانس منتقل، در غیر این صورت بیمار با نسخه دارویی  و توصيه هاي موردنياز مرخص می شود.  

توجه: در صورتیکه دفترچه بیمه خود را همراه ندارید از پرسنل پذيرش اورژانس  برای اطلاع از روش های جایگزین جهت طی مراحل پذیرش راهنمایی بخواهید.
 


x

پشتیبانی آنلاین است