منشور حقوق بیمار

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ واحترام به کرامت انسان ها می باشند. این امر درشرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دولت موظف است خدمات بهداشتی درمانی را برای یکایک افراد کشور تامین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی وبر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ و ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

منشورحقوق بیمار:

1-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

2-اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

3-حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

4-ارائه خدمات سلامت باید مبتنی براحترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

5-دسترسی به نظام کار آمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.


x

پشتیبانی آنلاین است