منابع انساني

نام واحد: منابع انساني

مکان: ساختمان مدیریت- طبقه اول

شماره تماس داخلی: 288

شرح فعالیت واحد:

 • برآورد كمي و كيفي نيروي انساني
 • به‏ كارگيري كاركنان براساس شرح شغل و شرايط احراز
 • تدوين فهرست توانمندي‏هاي مورد نياز براي انجام وظايف
 • برنامه‏ ريزي در خصوص شناسايي و پيش‏بيني احتمال خروج كاركنان
 • تدوين مجموعه مقررات داخلي بيمارستان در حوزه اداري و مالي
 • تشكيل پرونده پرسنلي
 • ثبت سوابق و مستندات مرخصي
 • ارزشيابي پرسنل و استخراج نقاط قوت و قابل بهبود
 • انجام رضايت ‏سنجي پرسنل
 • تعيين ملاك‌هاي شناسايي و معرفي كاركنان نمونه
 • صدور احكام پرسنل
 • رسيدگي به شكايات پرسنل در مورد حقوق و مزايا
 

x

پشتیبانی آنلاین است