مدیریت پرستاری

نام واحد: مدیریت پرستاری

مکان: ساختمان اصلی- طبقه همکف

شماره تماس داخلی: 417 (مترون) -305 (سوپروایزر)- 395 (دفتر پرستاری)- 36241561 (مستقیم)

شرح فعالیت مسئول واحد:

  • توزیع و جابجایی پرسنل پرستاری بر مبنای نیازسنجی به عمل آمده در بخش‏ها
  • بازدید دوره‏ ای از بخش‏ها و نظارت، ارزیابی و اصلاح فرآیندهای پرستاری
  • تشکیل جلسات مشترک سوپروایزری به‏ صورت ماهیانه و ارائه گزارش عملکرد در دفترپرستاری
  • تشکیل جلسات مشترک سوپروایزرین و سرپرستاران مرکز با هدف ارتقاء روزافزون سطح خدمات پرستاری
  • ساماندهی تحویل و تحول داروهای مخدر و پوکه‏ های استفاده شده با داروخانه
  • ارزیابی نیاز به تجهیزات پزشکی بخش‏ها و توزیع آنها در بخش‏های مختلف
  • مشارکت فعال در کمیته‏ های بیمارستانی
  • مشاوره در طرح‏های عمرانی و توسعه بیمارستان
  • مصاحبه و جذب و توزیع نیروها در رده ‏های مختلف درمانی برحسب نیاز بخش‎ها
  • ارائه گزارشات عملکرد به ریاست بیمارستان
 

x

پشتیبانی آنلاین است