مدیریت اطلاعات سلامت

نام واحد: مدیریت اطلاعات سلامت

مکان: ساختمان مدیریت- طبقه همکف

شماره تماس داخلی: 335

شرح فعالیت واحد:

  • كنترل پرونده‌هاي بيماران از نظر كمي و كيفي
  • نگهداري پرونده‌هاي بيماران در بايگاني‌هاي جاري و راكد
  • پاسخ‌ دهي به مراجعين درخواست‌ كننده مدارك درماني طبق ضوابط و استانداردهاي مدارك پزشكي
  • كد گذاري پرونده‌هاي بيماران براساس نوع تشخيص‌ها و اقدامات درماني انجام شده
  • استخراج و محاسبه آمارهاي مربوط به فعاليت‌هاي بخش‌هاي بستري، كلينيكي و پاراكلينيكي
  • ثبت و ضبط، بازيابي و استفاده از اطلاعات بيماران با استفاده از سيستم‌هاي الكترونيكي مانند HIS
  • اسكن و آرشيو نمودن تصاوير پرونده بيمار در سيستم‌هاي الكترونيكي متصل به HIS
  • اجراي استانداردهاي اعتباربخشي در واحد
 

x

پشتیبانی آنلاین است