قوانين ملاقات بخش ICU

در ساعات ملاقات

  1.  از ساعت 16-15:50 تنها دو نفر از اعضاي فاميل درجه 1 مي توانند بيمار را (بدون اختلال در آسايش ساير بيماران) ملاقات كنند.
  1. سوپروايزر و ساير پرسنل حق اضافه نمودن تعداد ملاقات كنندگان را ندارند.
  2. در موارد استثناء دستور كتبي از سوي مديريت صادر می شود.
  3. درب بخش ICU بايد دائماً بسته نگاه داشته شود.

      2. در صورت بستري شدن كودك زير 7 سال در بخش ICU با دستور كتبي پزشك معالج بيمار مي تواند همراه داشته باشد.

       i. همراه كودك تنها مادر كودك مي باشد و در صورت عدم امكان يا عدم توانايي يك نفر همراه مؤنث با نظر مادر مي تواند همراه كودك باشد.


x

پشتیبانی آنلاین است