قوانين ملاقات بخش اطفال

در ساعات ملاقات:

  1.  ملاقات آزاد مي باشد.

در ساعات غيرملاقات (پدر)

  1. در صورتيكه كودك در اتاق عمومي بستري بود بايد با رضايت مسئول شيفت بخش اطفال، با هماهنگي سوپروايزر شيفت و با همراهي كمك بهيار بخش در سالن (روبروي ICU) در صورت stable (ثابت) بودن شرايط كودك را ملاقات كند.
  2. در صورتيكه كودك در اتاق خصوصي بستري بود پدر حق دارد بين ساعات 10-8 شب با هماهنگي مسئول بخش و سوپروايزر وقت كودك را ملاقات كند. جهت حفظ حريم ساير بيماران، پدر حق خروج و رفت و آمد در بخش را ندارد.

تبصره: اگر شرايط خاصي وجود داشت، نامه اي كتبي از سوي مديران ارشد جهت ملاقات به بخش داده مي شود.

 


x

پشتیبانی آنلاین است