دفع پسماند

نام واحد: دفع پسماند

مکان: پشت ساختمان مدیریت

شماره تماس داخلی:  333 (مسئول واحد)

شرح فعالیت مسئول واحد:

 • نظارت بر جداسازي، تفكيك و جمع‏ آوری پسماند‏ها و حمل و نقل پسماندها در داخل بيمارستان
 • نظارت بر انتقال و خروج پسماندها از بيمارستان
 • نظارت بر جمع آوري و بي‏ خطر سازي پسماندهاي تيز و برنده
 • نظارت بر كنترل كليه ظروف نگهداري و انتقال پسماند
 • نظارت بر نگهداري موقت پسماند در بيمارستان با رعايت اصول بهداشتي در اتاقك نگهداري موقت پسماند در بيمارستان
 • برنامه نظارت بر عملكرد دستگاه‏هاي بي‏ خطرساز پسماند و پايش شيميايي آزمون بوويديك بعد از شروع بكار دستگاه بي‏ خطرساز
 • نظارت بر جمع‏ آوري و بي‏ خطرسازي پسماندهاي عفوني و پسماندهاي شيميايي و دارويي
 • هماهنگ كردن با آزمايشگاه مبني بر پايش بيولوژيك بطور هفتگي
 • نظارت بر پايش شيميايي روزانه انديكاتور شيميائي بصورت تست توسط اپراتور
 • ثبت روزانه پسماند عفوني، تيز و برنده، داروئي، شيميائي، عادي، جفت، پاتولوژي و غيره
 • تنظيم فرم اظهارنامه بي‏ خطرسازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده بصورت ماهيانه و گزارش به مركز بهداشت شهرستان يزد
 • تنظيم فرم اكسل بصورت فصلي و ارسال به مركز بهداشت شهرستان يزد
 • هماهنگي با آزمايشگاه معتمد محيط زيست بصورت فصلي مبني بر آزمايش پسماند بي‏ خطر شده و صلاحيت دستگاه بي‏ خطرساز
 

x

پشتیبانی آنلاین است