بهداشت محیط

نام واحد: بهداشت محیط

مکان: ساختمان مدیریت- طبقه همکف

شماره تماس داخلی: 333

شرح فعالیت واحد:

 • نظارت و مداخله در عقد قراردادهاي خدماتي بيمارستان و مطالبه كارت معاينه پزشكي، كارت معاينه كارگري و گواهينامه آموزش بهداشت عمومي پرسنل مشمول قانون
 • بررسي وضعيت آب مورد مصرف بيمارستان ( شبكه عمومي – شبكه خصوصي) و تشكيل پرونده مربوط به آن
 • كنترل بهداشتي آب مصرفي از نظر كمي و كيفي و انجام آزمايشات دوره‏اي ميكروبي و شيميايي و كلرسنجي با استناد به دستورالعمل‏ ها، استانداردها و شرايط موجود
 • نظارت، بررسي و كنترل بهداشتي بر كليه مراحل مختلف جمع‏ آوري، تفكيك، انتقال، نگهداري موقت و دفع زباله ‏هاي بيمارستاني و نيز جلوگيري از فروش و بازيافت زباله‏ هاي بيمارستاني
 • نظارت وكنترل بهداشتي بر نحوه دفع فاضلاب بيمارستان و در صورت وجود معضل، ارائه پيشنهادات اجرايي مناسب
 • كنترل حشرات و جوندگان با الويت بهسازي محيط، دفع بهداشتي زباله و در صورت نياز استفاده اصولي از روش‏ هاي شيميايي و نيز جلوگيري از فعاليت شركت ‏هاي سم‏پاشي غيرمجاز
 • اقدام لازم در زمينه تهيه البسه و ملزومات مورد نياز در سمپاشي وتدارك سموم و مواد گندزدا و ديگر تجهيزات و وسايل مورد استفاده در سمپاشي و ضدعفوني با هماهنگي مسئولين بيمارستان
 • بررسي وضعيت فني و بهداشتي سيستم تهويه مطبوع در بيمارستان (گرمايش- سرمايش) و پيگيري در جهت رفع مشكلات احتمالي موجود
 • پيگيري و اقدام در زمينه مسائل بهداشتي و حفاظتي بخش پرتوهاي يونساز با كمك مسئول فيزيك بهداشت ذيربط
 • نظارت فني و بهداشتي مستمر بر نحوه كار آشپزخانه
 • نظارت و هماهنگي لازم در زنجيره تهيه، طبخ و توزيع مواد غذايي با همكاري كارشناس تغذيه به منظور اطمينان از سلامت توزيع و مصرف غذا
 • نظارت و كنترل دائم بر امور مربوط به رختشويخانه و رعايت كليه نكات ايمني و بهداشتي
 • ارائه راهكارهاي بهسازي بعنوان اصولي‏ ترين روش كنترل ناقلين
 • انجام امور محوله در شرايط خاص مانند كنترل همه‏ گيري و نيز مقابله با بحران و بلايا
 • فرهنگ سازي و جلوگيري از استعمال دخانيات در فضاهاي بسته و عمومي بيمارستان
 • بطور كلي نظارت و كنترل لازم بهداشتي بر كليه بخشها
 • همكاري و هماهنگي با مديران و مسئولين قسمت‏هاي مختلف در حيطه شغلي و وظايف سازماني تعيين شده
 

x

پشتیبانی آنلاین است