مدیر بیمارستان


دکتر محمدرضا راجی


فارغ التحصیل رشته پزشکی مقطع دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزد

فارغ التحصیل رشته حقوق مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور یزد


سوابق :

عضو شورای مشاورین جوان استاندار یزد ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۳
قائم مقام نماینده سازمان ملی جوانان در استان یزد ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۳
مسئول اداره آموزش جمعیت هلال احمر استان یزد ۱۳۸۴
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد ۱۳۸۵
موسس و مسئول فنی مرکز درمان سومصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸
مدیر درمان بیمارستان دکترمجیبیان یزد ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۷
مسئول دفتربهبود کیفیت بیمارستان دکترمجیبیان یزد ۱۳۹۳
مدیر داخلی بیمارستان دکترمجیبیان یزد ۱۳۸۷ تاکنون
موسس و مسئول فنی مرکز درمان اعتیاد نوروز ۱۳۹۲ تاکنون
بازرس اصلی انجمن صنفی پزشکان عمومی یزد ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶