هیئت مدیره

Image
دکتر حمیدرضا مجیبیان

-

رئیس هیئت مدیره

Image
دکتر مهدیه مجیبیان

-

مدیرعامل

Image
دکتر محمدرضا شریفی

-

مسئول فنی