پذیرش بستری

  •  گام اول

    اپلیکیشن مناسب گوشی خود را از انتهای صفحه دانلود و نصب کرده و سپس نام "بیمارستان مجیبیان" را جستجو کنید

  • گام دوم

    پزشک معالج خودرا انتخاب و دریافت نوبت را بزنید.درقسمت خدمت،"درخواست بستری بیمار" را انتخاب و به "مرحله بعد" بروید.

  •  گام سوم

     توضیحات خودرا وارد کرده و نسخه بستری پزشک را بارگذاری و "ثبت درخواست" نمائید.