بخش های پاراکلینیک

آزمایشگاه

-

سرپرست بخش : خانم دکتر درگاهی 

داروخانه

-

سرپرست بخش : آقای دکتر حیدری 

تصویربرداری

-

سرپرست بخش : آقای دهقان