بخش های درمانی

بخش 1

جراحی زنان

سرپرست بخش : خانم باغشاهی 

بخش 2

داخلی - جراحی

سرپرست بخش : آقای حسن شاهی 

بخش 3

زنان و زایمان

سرپرست بخش : خانم حاجی زاده

بخش 4

جراحی عمومی

سرپرست بخش : خانم وکیلی 

بخش اطفال

کودکان

سرپرست بخش : خانم میردهقان 

ICU

مراقبت های ویژه

سرپرست بخش : آقای هادی

NICU

مراقبت های ویژه ی نوزادان

سرپرست بخش : خانم مهدوی 

بخش نوزادان سالم

مراقبت نوزادان

سرپرست بخش : خانم کاظمی 

HRPU

مراقبت از مادران پرخطر

سرپرست بخش : خانم دشتی

اتاق عمل

جراحی 

سرپرست بخش : آقای ارجمندی 

اتاق زایمان 

زایمان

سرپرست بخش : خانم خسروی 

اورژانس

اورژانس

سرپرست بخش : خانم باوقار