رئیس بیمارستان

دکترسعید پاکدل


  • فلوشیپ فوق تخصص اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ازدانشگاه علوم پزشکی ایران
  • دانش پژوه دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سوابق اجرایی

  • دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (1386-1381)
  • مسئول آموزش بیمارستان دکترمجیبیان یزد (1389-1386)
  • مشاوره بهبود کیفیت بیمارستان امام رضا کرمانشاه (1393-1391)
  • رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء ایرانشهر (1396-1394)
  • معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و جانشین رئیس دانشگاه علم پزشکی ایرانشهر (1396-1395)