بخش های پشتیبانی

فناوری اطلاعات

-

سرپرست واحد : آقای بشیری زاده 

منابع انسانی

-

سرپرست واحد : خانم سلمانی 

امور مالی

-

سرپرست واحد : آقای پارسائیان

دفتر پرستاری

-

سرپرست واحد : خانم پیوندیان 

کنترل عفونت

-

سرپرست واحد : خانم جسمانی 

آموزش

-

سرپرست واحد : خانم وحیدنژاد

بهداشت حرفه ای

-

سرپرست واحد : خانم رضایی 

بهداشت محیط

-

سرپرست واحد : آقای رفیعی 

بهبود کیفیت

-

سرپرست واحد : خانم دهقان