بیمارستان دکترمجیبیان

درباره ی


اولین بیمارستان تخصصی زنان و زایمان یزد
بیمارستان دکتر مجیبیان به عنوان اولین بیمارستان خصوصی و تخصصی زنان و زایمان یزد از شهریور ماه 1345 با ظرفیت 20 تخت شروع بکار نمود تا اینکه در سال 1357 با احداث بنای جدید بیمارستان با ظرفیت 114 تخت، ساختمان قبلی بیمارستان به درمانگاه تخصصی تبدیل شد و ساختمان جدید به بخش بستری تعلق یافت

زایمان بدون دردrofessional Design
زایمان بدون درد
کلینیک جراحی های پیشرفته
کلینیک جراحی های پیشرفته
Incomparable service
درمانگاه شبانه روزی کودکان
Empty
Click + to add content

 بیمه های طرف قرارداد